Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie biedt een duidelijk overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.


Registratie van gegevens op onze website


Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?
De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.


Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, als u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website oproept.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze toegankelijkheid van de website mogelijk te maken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker van de site te analyseren.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema privacy kunt u op elk moment contact opnemen met het adres dat in het colofon vermeld staat. Bovendien heeft u een recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.
Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

C+R HYDRAULICS GmbH
Dornacher Straße 3a
D-85622 Feldkirchen

Telefoon: +49 (0) 89 - 90 47 53 - 0
E-mail: infocr-hydraulics.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.).


Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking
Veel processen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.


Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen, evenals tegen direct adverteren (art. 21 AVG)


Als het verwerken van gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt e of f van de AVG gebeurt, heeft u te allen tijde het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dat geldt ook voor op deze bepalingen berustende profiling. De betreffende wettelijke grondslag waar een verwerking op berust, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG).


Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens daarna niet meer ten behoeve van directe marketing gebruikt (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).


Recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit


In het geval van overtredingen tegen de AVG hebben de betrokkenen het recht bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij woonachtig zijn of werken, of op de plaats waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht tot bezwaar bestaat onverminderd andere administratieve of wettelijke rechtsmiddelen.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.


SSL- resp. TLS-versleuteling
Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet "http://" maar "https://" staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorzendt, niet door derden worden meegelezen.


Informatie, blokkering, wissing en rectificatie
U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met het adres dat in het colofon vermeld staat.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u zich te allen tijde aan ons wenden via het adres dat vermeld staat in het colofon. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:
 

 

  • Als u de correctheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn of worden verwerkt, kunt u in plaats van wissing ook beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze toch voor het uitoefenen, verdedigen of geldend maken van wettelijke aanspraken nog nodig heeft, heeft u het recht om in plaats van wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als u conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt, moet een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen er zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, dan mogen deze gegevens - met uitzondering van de opslag ervan - slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming


Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.
 

S-COP GmbH
Rathausplatz 5
83684 Tegernsee
datenschutzs-cop.bayern

4. Registratie van gegevens op onze website

Cookies
Onze internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.


Serverlogbestanden
Door de provider van de pagina's wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden verzonden. Dit betreft:
 

 

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de oproepende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adresDeze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

De registratie van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch probleemloze weergave en de verbetering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

 


Contactformulier
Als u ons per contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier aangeeft, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven hierdoor onaangetast.


Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsrelatie (vooraf bepaalde gegevens). Dat gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Persoonsgegevens omtrent het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of dit gebruik af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de order of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.