Algemene voorwaarden

I. Algemeen - toepassingsgebied

1. Onze verkoopvoorwaarden gelden exclusief; daarmee strijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant erkennen wij niet, tenzij wij nadrukkelijk schriftelijk met zijn of haar voorwaarden akkoord zijn gegaan. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook wanneer wij, terwijl wij op de hoogte zijn van strijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant, de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren.

2. Alle overeenkomsten die tussen ons en de klant ten behoeve van de uitvoering van het contract worden aangegaan, zijn in dit contract schriftelijk vastgelegd.

3. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zaken met de klant.

4. Wij hebben het recht om afstand te doen van onze rechten uit onze zakelijke relatie.

 II. Offertes en afsluitingen

 

1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Afgesloten contracten en overige overeenkomsten worden pas bindend met onze schriftelijke bevestiging.

2. Voor afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige documenten behouden wij ons het eigendoms- en auteursrecht voor. Dat geldt ook voor schriftelijke documenten die als “vertrouwelijk” bestempeld zijn. Voor overdracht aan derden dient de klant eerst onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben.

 III. Prijzen

 

1. Wij behouden ons principieel het recht voor om onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigingen indien na afsluiting van het contract wijzigingen nodig zijn waar wij geen invloed op hadden, zoals bijvoorbeeld verhoging van materiaalprijzen van de desbetreffende leverende fabriek, aanvullende toeslagen, belastingheffingen of vrachten. Indien de klant dit wenst, kunnen wij bewijs leveren van de wijziging.

2. De regeling onder punt 1 geldt niet wanneer wij nadrukkelijk in de daarvoor bestemde kolom van de orderbevestiging een vaste prijs overeengekomen zijn.

3. De wettelijke omzetbelasting is niet bij onze prijzen inbegrepen; deze wordt voor het wettelijk vastgestelde percentage op de dag dat de factuur wordt opgesteld afzonderlijk vermeld op de factuur.

4. Voor de aftrek van betalingskortingen is een bijzondere schriftelijke overeenkomst vereist.

5. Voor zover uit de orderbevestiging niets anders blijkt, dient de aankoopprijs netto (zonder aftrek) binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum te worden betaald. De wettelijke regels voor de gevolgen van betaalverzuim gelden hier.

6. Verrekeningsrechten heeft de klant alleen wanneer zijn of haar tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onaangevochten of door ons erkend zijn. Bovendien is hij of zij voor het uitoefenen van een retentierecht in zoverre bevoegd als zijn of haar tegenvordering op dezelfde wettelijke verhouding berust.

 IV. Leveringstijd

 

1. De aanvang van de door ons aangegeven leveringstijd heeft als voorwaarde dat alle technische vragen zijn opgelost.

2. Voor het nakomen van onze leveringsverplichting is tijdige en correcte nakoming van de plichten van de klant een voorwaarde. De exceptie van het niet nagekomen contract blijft voorbehouden.

3. Verzuimt de klant de levering aan te nemen, of schendt hij of zij op culpoze wijze overige verplichtingen tot meewerken, dan hebben wij het recht om te verlangen dat de schade die wij daardoor hebben opgelopen, inclusief eventuele extra kosten, wordt vergoed. Verdere aanspraken blijven voorbehouden.

4. Voor zover de voorwaarden van § 4 punt 3 gelden, gaat het risico van accidenteel verlies van de verkochte waar of onvoorziene verslechtering ervan op dat tijdstip over op de klant waarop deze achterstallig met aanname werd of in gebreke kwam.

5. Wij zijn aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen, voor zover het daaraan ten gronde liggende koopcontract een leveringsverkoop in de zin van § 286 II 4 van het BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] of van § 376 van het HGB [Duits Wetboek van Koophandel] is. Wij zijn ook aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen voor zover als gevolg van een aan ons toe te rekenen leveringsvertraging de klant het recht heeft om geldend te maken dat hij of zij geen belang meer heeft bij verdere vervulling van het contract.

6. Wij zijn verder aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen voor zover de leveringsvertraging berust op een ons toe te rekenen opzettelijke of zeer nalatige contractschending; schuld van onze vertegenwoordigers of hulpkrachten is ons aan te rekenen. Voor zover de leveringsvertraging berust op een niet ons aan te rekenen opzettelijke contractschending, is onze aansprakelijkheid voor het vergoeden van de schade beperkt tot de voorzienbare, in het typische geval optredende schade.

7. Wij zijn ook aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen voor zover de ons aan te rekenen leveringsvertraging berust op de culpoze schending van een essentiële contractverplichting. In dat geval is echter de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot voorzienbare, in het typische geval voorkomende schade.

 V. Risico-overdracht – verpakkingskosten

 

1. Voor zover er niets anders uit de orderbevestiging blijkt, is levering “af fabriek of magazijn” overeengekomen.

2. Indien de klant dit wenst, zullen wij de levering dekken met een transportverzekering. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de klant.

 VI. Bijzondere betalingsvoorwaarden

 

1. Wij hebben het recht om afstand te doen van de rechten uit onze zakelijke relatie.

 VII. Beding van eigendomsvoorbehoud

 

1. De verkochte waar blijft ons eigendom tot aan de ingang van alle betalingen uit de zakelijke verbintenis met de klant.

2. Voor het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud is terugtrekking uit het contract niet noodzakelijk.

3. De klant is verplicht om met zorg om te gaan met de aangekochte waar; hij/zij is met name verplicht om deze op eigen kosten voldoende tegen de vervangingswaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, moet de klant deze op eigen kosten tijdig uitvoeren.

4. Bij beslagleggingen of overige ingrepen van derden dient de klant ons per ommegaand schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat wij een klacht conform § 771 van de ZPO [Duitse wet op de gerechtelijke processen] kunnen indienen. Zodra de derde partij niet in staat is om de wettelijke en buitenwettelijke kosten van een klacht conform § 771 ZPO te betalen, is de klant aansprakelijk voor de voor ons ontstane uitval.

5. De klant heeft het recht om de aangekochte waar middels een correct zakelijk proces door te verkopen. Hij/zij doet echter nu al, ten faveure van ons, afstand van alle vorderingen ter waarde van het factuureindbedrag, inclusief btw, van onze vordering die uit de doorverkoop voor hem/haar ontstaan ten overstaan van zijn/haar eigen koper of derde partij, en wel onafhankelijk van het feit of de aangekochte waar zonder of na verwerking is doorverkocht. Tot het innen van deze vordering blijft de klant ook na het afdragen gemachtigd. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons echter ertoe om deze vordering niet te innen zolang de klant zijn/haar betalingsverplichtingen uit de geïncasseerde ontvangsten nakomt, geen betalingsvertraging oploopt en er met name geen verzoek tot het inleiden van een vereffenings- of insolventieprocedure is ingediend en er geen sprake is van een surseance van betaling. Is dat het geval, dan kunnen wij verlangen dat de klant ons op de hoogte stelt van de afgestane vorderingen en de schuldeisers daarvan bekendmaakt, alle voor de inning noodzakelijke gegevens doorgeeft, de bijbehorende documenten overhandigt en aan de schuldeisers (derden) de afstandname mededeelt.

6. De verwerking of omvorming van de aangekochte waar door de klant wordt altijd voor ons uitgevoerd. Indien de aangekochte waar wordt verwerkt met objecten die niet van ons zijn, dan worden wij mede-eigenaar van de nieuwe waar in verhouding van de waarde van de aangekochte waar (factuureindbedrag inclusief btw) tot de andere verwerkte objecten ten tijde van de verwerking. Voor de door de verwerking ontstane waar geldt verder hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde aangekochte waar.

7. Indien de aangekochte waar met andere, niet aan ons toebehorende objecten onscheidbaar wordt vermengd, dan worden wij mede-eigenaar van de nieuwe waar in verhouding van de nieuwe waarde van de aangekochte waar (factuureindbedrag inclusief btw) tot de andere vermengde objecten ten tijde van de vermenging. Indien de vermenging plaatsvindt op zo’n manier dat de waar van de klant als hoofdwaar kan worden beschouwd, dan geldt als overeengekomen dat de klant aan ons aandeelmatig gezamenlijk eigendom overdraagt. De klant houdt het zo ontstane exclusieve eigendom of gezamenlijk eigendom voor ons in bewaring.

8. Voor het veiligstellen van onze vordering tegen hem/haar doet de klant, ten faveure van ons, afstand van de vorderingen jegens een derde partij die door de verbinding van de aangekochte waar met een grondstuk ontstaan.

9. Wij verplichten ons ertoe de zekerheden die ons toestaan op wens van de klant in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheid de zeker te stellen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt; de keuze voor de vrij te geven zekerheden ligt bij ons.

 VIII. Kwaliteitsklassen, maten en gewicht

 

1. Kwaliteitsklassen, maten en gewichten van het door ons geleverde materiaal worden, voor zover niet nadrukkelijk anders overeengekomen, volgens de Duitse materialennormen bepaald. Indien er geen DIN-normen bestaan, geldt de handelsstandaard.

2. Voor zover materiaal normaal gesproken volgens handelsgewichten wordt berekend, gelden met uitsluiting van alle andere beginselen uitsluitend de in de staalhandel van de Bondsrepubliek Duitsland gebruikelijke handelsgewichten.

 IX. Afname- en controlebevestiging

 

1. Materiaal wordt alleen dan aangenomen en/of geïnspecteerd als de relevante materiaalnormen een afname of inspectie voorschrijven, of wanneer dit nadrukkelijk is overeengekomen.

2. Materiaal waarvoor dringend afnamen voorgeschreven zijn, wordt door de productiefabriek gecontroleerd en geleverd met een fabrieksafnamecertificaat.

3. Afname en inspectie worden uitgevoerd op kosten van de koper in de leverende fabriek. Indien de koper de afname of inspectie niet meteen na melding van de afnamebereidheid uitvoert, hebben wij het recht om het materiaal zonder afname of inspectie te verzenden en/of op kosten en risico van de koper op te slaan en te factureren als aan hem/haar geleverd.

 X. Verzending, risico-overdracht, deellevering, doorlopende levering

 

1. Verzendmethode, verzendmiddel, expediteur en/of vervoerder worden door ons bepaald.

2. Volgens contract als verzendklaar aangemelde goederen moeten meteen worden opgevraagd. Anders hebben wij het recht om deze op kosten en risico van de koper naar onze eigen keuze te verzenden of naar eigen goeddunken op te slaan en meteen te factureren.

3. Met de overdracht van het materiaal aan een expediteur of vervoerder, op zijn laatst echter bij het verlaten van het magazijn of de fabriek, gaat het risico, ook het risico van inbeslagname van een materiaal, bij alle transacties over op de koper. Het materiaal wordt niet verpakt en niet tegen roest beschermd geleverd. Indien gebruikelijk voor de handel leveren wij verpakt. Verpakking en beschermings- en transportmiddel worden niet teruggenomen.

4. Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen in redelijk te noemen omvang. In de branche gangbare lagere of hogere hoeveelheden dan de overeengekomen hoeveelheden zijn toegestaan.

5. Bij afgesloten contracten met doorlopende levering dienen opvragingen en soortenindelingen steeds voor ongeveer dezelfde maandelijkse hoeveelheden te worden opgegeven, aanzienlijke overschrijdingen van de maandelijkse hoeveelheden kunnen door ons worden geweigerd.

 XI. Aansprakelijkheid bij gebreken

 

1. De rechten van de klant in geval van gebreken hebben als voorwaarde dat deze zijn of haar conform § 377 HGB verschuldigde onderzoeks- en reclamatieverplichtingen naar behoren is nagekomen.

2. Indien de aangekochte waar een gebrek vertoont, zijn wij naar eigen goeddunken gerechtigd tot nakoming achteraf in de vorm van het verhelpen van het gebrek of tot levering van een nieuwe, foutloze waar. Indien een gebrek wordt verholpen, zijn wij verplicht om alle ten behoeve van het verhelpen van het gebrek noodzakelijke kosten, met name transport-, infrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten, te dragen, voor zover deze niet hoger uitvallen omdat de aangekochte waar naar een andere plaats dan de plek van nakoming is gebracht. Indien een gebrek wordt verholpen, dragen wij de kosten alleen tot aan de hoogte van de aankoopprijs.

3. Indien nakoming achteraf mislukt, heeft de klant naar eigen keuze het recht terugtreding of kostenverlaging te verlangen.

4. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover de klant schadevergoedingsaanspraken geldend maakt die berusten op opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of hulpkrachten. Voor zover ons niet wordt verweten het contract opzettelijk te hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, in het typische geval optredende schade.

5. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover wij een essentiële contractverplichting schenden; in dat geval is echter de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot voorzienbare, in het typische geval optredende schade.

6. Indien de klant aanspraak heeft op schadevergoeding ter vervanging van de contractvervulling, is onze aansprakelijkheid ook in het kader van § 11 lid 3 beperkt tot vervanging van voorzienbare, in het typische geval optredende schade.

7. Aansprakelijkheid voor het in gevaar brengen van leven, het lichaam of de gezondheid blijft onaangetast; dit geldt ook voor de dringende aansprakelijkheid volgens de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid.

8. Voor zover in het voorgaande niets afwijkends geregeld is, is aansprakelijkheid uitgesloten.

9. De verjaringstermijn voor schadeclaims bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf de risico-overdracht.

 XII. Plaats van de bevoegde rechtbank - plaats van uitvoering

 

1. Indien de klant handelaar is, is ons hoofdkantoor de plaats van de bevoegde rechtbank; wij hebben echter het recht om de klant ook in diens woonplaats aan te klagen.

2. De wetgeving van de Bondrepubliek Duitsland is van toepassing. Geldigheid van het VN-kooprecht is uitgesloten.

3. Voor zover er niets anders uit de orderbevestiging blijkt, is ons hoofdkantoor de plaats van uitvoering.

4. Indien de klant na het afsluiten van het contract zijn of haar woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats uit het toepassingsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verhuist, is ons hoofdkantoor de plaats van de bevoegde rechtbank. Dat geldt ook indien de woonplaats of de gebruikelijke verblijfsplaats van de klant ten tijde van de klachtindiening niet bekend is.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de achterstandsrente van ten minste 4% over de betreffende discontovoet van de Duitse centrale bank berekend, met een bijkomende 2% administratiekosten.